VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI LIVING CLUB s.r.o.

Článok I.

ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1.  Prevádzkovateľom internetovej stránky www.livingclub.eu (ďalej ako „Internetová stránka“) je obchodná spoločnosť LIVING CLUB s. r. o., so sídlom Černyševského 10, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka, Slovenská republika, IČO: 44 503 334, DIČ: 2022732580, email: office@livingclub.eu, tel. kontakt: +421 917 882 887 (ďalej ako „Prevádzkovateľ“ alebo tiež ako „Zhotoviteľ“).

1.2.  Týmito obchodnými podmienkami (ďalej ako „Obchodné podmienky“ alebo tiež ako „OP“) sa riadia všetky zmluvné vzťahy v ústnej alebo písomnej forme medzi Prevádzkovateľom ako dodávateľom, resp. zhotoviteľom projekčných, grafických, architektonických alebo iných diel; a objednávateľmi týchto diel, resp. služieb s dielami spojenými, ktorými sú fyzické a právnické osoby (ďalej ako „Objednávateľ“). Vyplnením kontaktného formulára a/alebo objednávky vyjadrujete oboznámenie sa a súhlas a zaväzujete sa riadiť (i) týmito Obchodnými podmienkami ; (ii) akýmikoľvek osobitnými podmienkami upravenými v jednotlivých objednávkach a/alebo obsiahnutých vo vzájomnej písomnej komunikácii (iii) všeobecne záväznými právnymi predpismi v zmysle OP. V prípade nesúhlasu s Obchodnými podmienkami alebo osobitnými podmienkami, nepotvrdzujte záväznú objednávku.

1.3.  Objednávateľom je každý návštevník Internetovej stránky, ktorý vytvoril záväznú objednávku. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

1.4.  Do zmluvných vzťahov so Zhotoviteľom môžu vstúpiť fyzické osoby výlučne staršie ako 18 rokov.

1.5.  Internetová stránka a jej obsah patriaca alebo spravovaná Prevádzkovateľom môže byť aktualizovaná kedykoľvek, bez predchádzajúceho upozornenia.

1.6.  Akékoľvek ilustrácie, popisné materiály alebo reklama, ktorú vydávame, alebo akékoľvek popisy a/alebo grafiky obsiahnuté v propagačných materiáloch alebo uverejnené na Internetovej stránke sa vydávajú alebo uverejňujú výlučne s cieľom poskytnúť približnú predstavu o službách a dielach, ktoré sú v nich opísané; a tieto netvoria súčasť OP ani zmluvného vzťahu.

Článok II.

ROZSAH DIELA A POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB

2.1.  Rozsah vypracovania príslušného druhu diela podľa Objednávky zahŕňa (ak Objednávka alebo osobitná, aj dodatočná dohoda neustanovuje inak):

2.2.  Štúdia interiéru:   

a)  konzultácie Zhotoviteľa k 2D a 3D návrhu v trvaní maximálne 120 min

b)  vyhotovenie zadania – spracovanie požiadaviek Objednávateľa ako podklad k vypracovaniu štúdie interiéru

c)   2D návrh dispozičného riešenia priestoru (vr. prípadných zmien/úprav/rozšírenia/zúženia na požiadanie Objednávateľa v rozsahu najviac 2x nových variant 2D návrhu),

d)  vyhotovenie tzv. „Mood boardu“ interiéru, ktorý spočíva najmä v návrhu farebnosti, štýlu interiéru a zariaďovacích prvkov (vr. prípadných zmien/úprav/rozšírenia/zúženia na požiadanie Objednávateľa v rozsahu najviac 2x nových variant Mood boardu),

e)  3D návrh vizualizácie grafického stvárnenia navrhovaného priestoru (zapracovanie zmien do vyhotoveného 3D návrhu v maximálne dvoch krokoch. Jedným krokom sa rozumie celkové spracovanie požiadaviek klienta k poslednému vyhotoveniu 3D návrhu, vypracovanie jednej novej varianty 3D návrhu, v prípade požiadavky Objednávateľa na zmenu 3D návrhu. Pre účely tejto Zmluvy sa za novú variantu 3D návrhu považuje zmena dispozície alebo štýlu interiéru Priestoru, zmena farieb a materiálu nie je považovaná za zmenu 3D návrhu), a/alebo prípadná

2.3.  Architektonická štúdia a projekt na stavebné povolenie:

a)  konzultácie Zhotoviteľa k štúdii v trvaní maximálne 120 min.

b)  vyhotovenie zadania – spracovanie požiadaviek Objednávateľa ako podklad k vypracovaniu štúdie interiéru

c)   koncept – dispozícia a riešenie pozemku (vjazd, vstup, výstupy na terasu, dvor, bazén)

d)  funkčné riešenie situácie

e)  návrh dispozičného riešenia

f)   celkové stvárnenie domu – hmotový a materiálový návrh

g)  balík zahŕňa zapracovanie zmien v maximálne 3-troch krokoch

2.4.  Domáca návšteva a ďalšie služby:

a)   Na podklade potreby a predchádzajúcej dohody medzi Zhotoviteľom a Objednávateľom môže byť uskutočnená obhliadka na mieste.

b)  Zhotoviteľ si vyhradzuje právo rozhodnúť o uskutočnení obhliadky na mieste, t. j. Objednávateľovi na takúto službu nevzniká nárok, ak to nevyplýva z potvrdenej Objednávky.

c)   Prípadné zameranie navrhovaného priestoru bude realizované spôsobom umožňujúcim vytvorenie štúdie interiéru

2.5.  Objednávateľ zodpovedá za správnosť a úplnosť poskytnutých osobných a iných údajov, ako aj poskytnutých podkladov.

2.6.  V prípade, ak Objednávateľ nedisponuje potrebnými podkladmi pre účely zhotovenia Diela, po vzájomnej dohode môžu byť tieto zabezpečené zo strany Zhotoviteľa v súčinnosti s tretími stranami, ako napríklad spolupracujúci geodet, znalec a pod. Túto skutočnosť si Objednávateľ a Zhotoviteľ potvrdia v písomnej forme.

2.7.  Vytváraný virtuálny návrh v digitálnej podobe je určený na ilustračné účely a nie je určený na poskytnutie presnej špecifikácie projektu ani na zaručenie konkrétnych výsledkov.

2.8.  Vo virtuálnych návrhoch môžu byť umiestnené produkty a služby tretích subjektov, a ich zapracovanie má čisto charakter odporúčania. Zhotoviteľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadnú nedostupnosť objektov použitých vo virtuálnom návrhu, akýkoľvek nesprávny nábytok objednaný Objednávateľom alebo treťou stranou na strane Objednávateľa alebo za nábytok, ktorý môže mať nesprávnu veľkosť, nesprávnu farbu a podobne.

2.9.  Zhotoviteľ si vyhradzuje právo odmietnuť požiadavku o rozšírenie predmetu zhotovenia Diela a/alebo dodatočne vyžiadaných služieb, a to na podklade jeho zváženia kapacitných a iných možností.

Článok III.

PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

5.1.  Objednávateľ berie na vedomie, že v súvislosti so zhotovením Diela a Dielom samotným, ako aj akýmikoľvek k nemu prislúchajúcimi právami duševného vlastníctva je použitie takýchto práv duševného vlastníctva Objednávateľom podmienené získaním písomnej licencie zo strany Zhotoviteľa, spravidla v podobe objednávky za súčasného splnenia podmienky, úhrady Ceny za Dielo v plnej výške.

5.2.  Súčasne Objednávateľ berie na vedomie, a zaväzuje sa, že žiadne údaje, informácie, obrázky alebo iný obsah, ktorý poskytne Zhotoviteľovi, neporušujú práva duševného vlastníctva žiadnej tretej strany ani inak nie sú v nesúlade so všetkými platnými zákonmi a predpismi. Objednávateľ sa zaväzuje odškodniť Zhotoviteľa za všetky záväzky, náklady, výdavky, škody a straty (vrátane akýchkoľvek priamych, nepriamych alebo následných strát, ušlého zisku, straty dobrého mena a všetkých úrokov, pokút a právnych a iných odborných nákladov a výdavkov), ktoré Zhotoviteľ utrpí alebo mu vzniknú v dôsledku akéhokoľvek porušenia povinnosti podľa tohto bodu zo strany Objednávateľa alebo v súvislosti s ním.

Článok IV.

OBJEDNÁVKA A ZHOTOVENIE DIELA

4.1.  ZÁVÄZNÁ OBJEDNÁVKA

4.1.1.      Fyzická alebo právnická osoba ako Objednávateľ, ktorá prejaví záujem o zhotovenie diela Zhotoviteľom (Dielom sa rozumie architektonický návrh interiéru, vr. zariadenia „interiér“; a/alebo architektúra pre účely výstavby/rekonštrukcie domu „architektúra“, najmä podľa článku II. OP), je telefonicky alebo písomne, prípadne osobne kontaktovaná zo strany zodpovednej osoby Zhotoviteľa za účelom obdržania potrebných informácií pre účely spracovania návrhu objednávkového formulára, ktorého súčasťou je tiež návrh cenovej ponuky Diela.

4.1.2.      Na podklade zadania objednávateľa a postupu podľa bodu 4.1.1. Zhotoviteľ vypracuje návrh záväznej objednávky (pozn. za Objednávku sa považuje aj cenová ponuka vypracovaná Zhotoviteľom), ktorej obsahom je najmä: údaje Zhotoviteľa, identifikačné údaje objednávateľa, predmet zhotovenia diela v rozsahu zadefinovania a bližšej špecifikácie nehnuteľnosti, určenia rozsahu a spôsobu zhotovenia diela, doby dodania, jednotková/výsledná cena časti/celého diela (Cena za Dielo), prípadné osobitné podmienky. Prípadné prílohy objednávky budú tvoriť súčasť e-mailu.

4.1.3.      V prípade súhlasu Objednávateľa s podmienkami stanovenými Zhotoviteľom má Objednávateľ možnosť záväzne potvrdiť objednávku, t. j. prejaviť záujem o zhotovenie diela formou odoslania potvrdzujúceho e-mailu na adresu Zhotoviteľa, z ktorej Zhotoviteľ zaslal ponuku na Objednávateľa prípadne na všeobecnú e-mailovú adresu uvedenú v kontaktných údajov Zhotoviteľa (www.livingclub.eu/kontakt), na podklade čoho Zhotoviteľ vystaví Objednávateľovi faktúru, daňový doklad na prvú časť Ceny za Dielo podľa bodu 4.2.1 písm. a) týchto OP.

4.1.4.      Úhradou prvej časti Ceny za Dielo Objednávateľom sa objednávka považuje za potvrdenú, záväznú a nemennú, na podklade čoho vzniká medzi Zhotoviteľom a Objednávateľom zmluvný vzťah, ak sa Zhotoviteľ a objednávateľ nedohodne písomne inak. Úhradou prvej časti Ceny za Dielo zároveň Objednávateľ bezpodmienečne vyjadruje súhlas s podmienkami uvedenými v Objednávke a vo OP. Uzatvorená zmluva sa spravuje ustanoveniami upravujúcimi nominátny zmluvný typ, zmluvu o dielo.

4.1.5.      Vzhľadom na skutočnosť, že predmetom objednávky je zhotovenie diela na zákazku, od zmluvy nie je možné odstúpiť v lehote 14 dní podľa ust. § 7 ods. 6 Zákona č. 102/2014 Z. z.

4.2.  ÚHRADA CENY DIELA

4.2.1.      Cenu za Dielo sa Objednávateľ zaväzuje na podklade záväzného potvrdenia objednávky zaplatiť nasledovne:

a)   prvú časť Ceny za Dielo vo výške 50% z celkovej Ceny za Diela sa Objednávateľ zaväzuje poukázať v prospech bankového účtu Zhotoviteľa a v dobe splatnosti uvedenom na doručenej faktúre podľa bodu 4.1.3 OP,

b)  druhá časť Ceny za Dielo vo výške 50% z celkovej Ceny za Diela je splatná v deň dodania zhotoveného Diela – prvej verzie podľa bodu 4.3.4 v spojení s bodom 4.3.8 článku IV. OP, ak OP alebo Objednávka neustanovujú inak v prospech bankového účtu Zhotoviteľa uvedenom na doručenej faktúre.

4.2.2.      Zhotoviteľ nezodpovedá za vady a nedostatky, ktoré boli spôsobené použitím podkladov poskytnutých Objednávateľom a pri ktorých Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil Objednávateľa a ten na ich použití trval.

4.2.3.      Objednávka (zmluva) sa stáva záväznou a platnou úhradou prvej časti Ceny za Dielo.

4.2.4.      Zaplatená prvá časť Ceny za Dielo je nevratná.

4.2.5.      Objednávateľ potvrdením objednávky súhlasí so zaslaním elektronickej faktúry podľa ust. § 71 ods. 1 písm. b) zákona 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke. Elektronická faktúra je riadnym daňovým dokladom v zmysle platných právnych predpisov.

4.3.  SPÔSOB SPRACOVANIA DIELA A DODACIA DOBA

4.3.1.      Na základe úhrady prvej časti Ceny za Dielo nadviaže Zhotoviteľ s Objednávateľom kontakt formou online video-hovoru, alt. telefonický kontakt, v rámci ktorého Objednávateľ odprezentuje Zhotoviteľovi svoju predstavu na realizáciu Diela, zadá záväzné požiadavky na vypracovanie Diela, ktoré budú Zhotoviteľom ako sumár zadania spísané a odoslané Objednávateľovi písomne (e-mailom) na odsúhlasenie. Objednávateľ zodpovedá za dostatočné, včasné, presné a úplné poskytnutie informácií Zhotoviteľovi. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo začať so zhotovovaním Diela na podklade obdržania požadovaných podkladov zo strany Objednávateľa (napr. detailné zameranie; pri novom RD geodetické zameranie pozemku a výškopis terénu; rekonštrukcii RD – zameranie domu; statika, projekt svetlotechniky a podobne).

4.3.2.      V prípade, ak to situácia alebo objednávateľ vyžaduje, zabezpečí Zhotoviteľ na podklade osobitnej spravidla písomnej dohody (minimálne v rozsahu predmet, miesto a termín obhliadky, odplata a náhrada cestovných výdavkov) osobnú obhliadku priestoru na mieste samom, vo vzťahu ku ktorému/v rámci ktorého sa bude Dielo zhotovovať (zameranie, zadokumentovanie a podobne).

4.3.3.      Po vyjadrení súhlasu Objednávateľa so zadaním na podklade postupu podľa bodu 4.3.1. (prípadne 4.3.2.) Zhotoviteľ započne proces zhotovovania Diela. Odsúhlasenie zadania sa považuje za východzí časový ukazovateľ pri výpočte doby na zhotovenie Diela.

4.3.4.      Štandardná doba na zhotovenie (vypracovanie prvej verzie Diela, t. j. prvého návrhu je 45 kalendárnych dní, ak záväzná objednávka alebo osobitná písomná dohoda Zhotoviteľa a Objednávateľa neustanovuje inak. Tým nie je dotknutý postup podľa bodu 4.3.6. a 4.3.7. OP.

4.3.5.      Objednávateľ súhlasí a nenamieta, aby bolo Dielo zhotovované/zhotovené prostredníctvom tretej osoby, subdodávateľom na strane Zhotoviteľa. V takom prípade Zhotoviteľ zodpovedá tak, ako by Dielo zhotovoval sám. Zhotoviteľ je na zhotovenie Diela oprávnený využívať len odborne spôsobilé osoby.

4.3.6.      Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi na požiadanie súčinnosť pri zhotovovaní Diela do 5 dní odo dňa písomnej alebo telefonickej výzvy. Doba dodania sa automaticky predlžuje o čas – od momentu zadania požiadavky Zhotoviteľom o poskytnutie súčinnosti zo strany Objednávateľa do jej riadneho poskytnutia Objednávateľom, a tiež o čas objektívnej nemožnosti zhotovovať Dielo zo strany Zhotoviteľa z dôvodov tzv. vyššej moci. V prípade, že sa Objednávateľ nevyjadrí k predloženým návrhom (vypracovaným na podklade zadania a za návrhy označené Zhotoviteľom) do 30 dní, Dielo sa považuje za riadne a včas zhotovené a odovzdané bez nároku Objednávateľa na ďalšie úpravy a/alebo zmeny a/alebo doplnenia, ak sa Objednávateľ a Zhotoviteľ nedohodnú písomne inak.

4.3.7.      Ak Zhotoviteľ nesplní svoj záväzok vypracovať a odovzdať Dielo (v rozsahu tzv. prvej verzie) v dohodnutom termíne (štandardne 45 kalendárnych dní) a zároveň neodovzdá Dielo ani v dodatočnej lehote 25 pracovných dní, Objednávateľ má právo na zľavu z Ceny za Dielo, a to vo výške 10%. V prípade, ak Dielo nebude zhotovené a odovzdané ani do 60 dní odo dňa vzniku omeškania so zhotovením Diela, Objednávateľ je oprávnený od zmluvy o dielo odstúpiť.

4.3.8.      Základný rozsah Diela je určený podľa Objednávky a v súlade s článkom II. OP.

4.4.  ODOVZDANIE DIELA

4.4.1.      Zhotoviteľ zašle Objednávateľovi zhotovené Dielo na e-mailovú adresu Objednávateľa v dohodnutom termíne, súčasne v zmysle a za podmienok podľa OP.

4.4.2.      Prípadné úpravy, zmeny, rozšírenia, zúženia, prípadne zapracovanie zmien v ďalších krokoch budú Zhotoviteľom a Objednávateľom komunikované, pričom spôsob a doba dodatočných úprav bude predmetom zapracovania na podklade osobitnej dohody, ktorá bude písomne potvrdená.

4.4.3.      Objednávateľ má po dohode so Zhotoviteľom možnosť rozšírenia pôvodnej objednávky o nasledovné doplnkové služby/výstupy:

INTERIÉR:

a)   výpis zariaďovacích prvkov a materiálov

b)  výkaz výmer a plôch

c)   2D nákres kuchyne

d)  plán kladenia obkladov a dlažieb

e)   dokumentáciu pre búracie a stavebné práce

f)    povrchové úpravy stien

g)   plán kladenia podláh

h)  plán rozmiestnenia a otáčania dverí

i)    dokumentáciu k elektroinštalácii, vodoinštalácii, vzduchotechnike, kúreniu a chladeniu

j)   výkresová dokumentácia pre výrobu nábytku

ARCHITEKTÚRA:

k)  rozpracovanie architektonickej štúdie do potrebnej podrobnosti na stavebné povolenie

l)    dokumentácia na realizáciu stavby – rozšírenie dokumentácie do miery pre realizáciu stavby, detaily, výkazy konštrukcií a pod.

m)  projekt záhrady – exteriéru stavby zahrňujúci situáciu, sadové úpravy, technické prvky, výkazy

4.4.4.      Finálnym odsúhlasením Diela Objednávateľom, alebo za splnenia podmienok podľa bodu 4.3.6 sa Dielo považuje za riadne odovzdané.

4.5.  OSOBITNÉ USTANOVENIA

4.5.1.      Objednávateľ záväzným potvrdením Objednávky udeľuje Zhotoviteľovi súhlas na použitie grafických zobrazení Diela na prezentačné a propagačné účely.

4.5.2.      Ustanovenia objednávky majú prednosť pred ustanoveniami týchto OP, ak nie je ustanovené inak.

4.5.3.      Objednávateľ je oprávnený u Zhotoviteľa uplatniť nárok zo zodpovednosti za vady, a to bezodkladne po tom, ako mal možnosť sa o existencii vád dozvedieť. Prípadné reklamácie budú predmetom reklamačného konania podľa týchto OP.

4.5.4.      Zhotoviteľ má právo až do momentu odoslania predmetu Diela od zmluvy odstúpiť, a to z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu.

Článok V.

Záručná doba a reklamačný poriadok, vylúčenie zodpovednosti

5.1.  Zhotoviteľ na Dielo poskytuje štandardnú (minimálnu) záruku podľa platných právnych predpisov.

5.2.  Na uplatnenie reklamácie Diela sa vyžaduje priloženie objednávky a potvrdenia o zaplatení celej Ceny za Dielo. Pokiaľ nedôjde k zaplateniu Ceny za Dielo, Zhotoviteľ má právo odmietnuť reklamáciu ako neodôvodnenú.

5.3.  Ak má Dielo vadu, ktorú možno odstrániť, má Objednávateľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Lehotu nápravy určí Zhotoviteľ, nebude však dlhšia ako 30 kalendárnych dní. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má objednávateľ právo na primeranú zľavu z Ceny za Dielo.

5.4.  Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného Diela, vyplatenie primeranej zľavy z Ceny za Dielo, alebo jej odôvodnené zamietnutie.

5.5.  Objednávateľ potvrdením záväznej objednávky vyjadruje uzrozumenie a súhlas s tým, že Dielo (návrh) ako virtuálny návrh interiéru nie štandardná služba interiérového dizajnu (zariadenie v rámci konkrétnych technických, fyzikálnych a iných podmienok priestoru) a rovnako konzultácia o predstavách Objednávateľa a jeho konkrétnych potrebách v oblasti dizajnu sa nepovažuje za radu, v oboch prípadoch ide o odporúčanie, nezáväzný vizuál, usmernenie alebo informáciu.

Článok VI.

Alternatívne riešenie sporov

6.1.  Objednávateľ má právo obrátiť sa na Zhotoviteľa so žiadosťou o nápravu prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v úvode týchto OP, ak nie je napr. spokojný so spôsobom, ktorým Zhotoviteľ vybavil jeho prípadnú reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Zhotoviteľ porušil jeho práva.

6.2.  Ak Zhotoviteľ odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, Objednávateľ je oprávnený podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej ako „subjekt ARS“). Podľa zákona č. 391/2015 Z. z., subjektmi ARS sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa ust. § 3 zákona č. 391/2015 Z. z.

6.3.  Návrh môže Objednávateľ podať spôsobom určeným podľa ust. § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk. Objednávateľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK.

6.4.  Spôsob alternatívneho riešenia sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka výlučne sporov vyplývajúcich zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiacich so spotrebiteľskou zmluvou. Zároveň sa alternatívne riešenie sporov týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 eur. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu, ktorý nesmie presiahnuť sumu päť eur vrátane dane z pridanej hodnoty.

Článok VII.

Ochrana osobných údajov

7.1.  Prevádzkovateľ vyhlasuje, že na zaistenie ochrany práv dotknutých osôb prijal primerané technické a organizačné opatrenia, ktoré deklarujú zákonné spracúvanie osobných údajov. Prevádzkovateľ ďalej zverejnil všetky povinné informácie požadované Nariadením EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov – Nariadenie GDPR) a zákona SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

7.2.  Údaje Objednávateľa sú spracúvané pre vlastné účely Prevádzkovateľa, ktorý stanovuje účel, pre ktoré osobné údaje zhromažďujem, určuje prostriedky spracúvania a zodpovedá za ich riadne uchovanie, zabezpečenie a použitie.

7.3.  Prevádzkovateľ môže v určitých prípadoch spracúvať osobné údaje dotknutých osôb aj prostredníctvom sprostredkovateľov (subdodávateľov v rámci zhotovenia Diela a/alebo poskytnutia služby), ktorí sú poverení spracúvaním osobných údajov v súlade s článkom 28 Nariadenia GDPR. Sprostredkovatelia spracúvajú osobné údaje dotknutých osôb v mene Prevádzkovateľa. Spracúvanie osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľa nemá negatívny vplyv na výkon a uplatňovanie práv dotknutej osoby. Prevádzkovateľ využíva len sprostredkovateľov poskytujúcich primerané technické, organizačné a ďalšie opatrenia tak, aby spracúvanie spĺňalo požiadavky GDPR a aby bola v plnom rozsahu zabezpečená ochrana práv dotknutej osoby.

7.4.  Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb využíva nasledujúce kategórie sprostredkovateľov: spoločnosti zabezpečujúce dodávky technického riešenia, údržby a podpory IT systémov používaných Prevádzkovateľom – konkrétne služby webhostingu; spoločnosti zabezpečujúce služby v oblasti účtovníctva a daňových povinností; spoločnosti subdodávateľov pre účely zhotovenia diela a/alebo poskytnutia služieb podľa zmluvy.

7.5.  Internetová stránka je pri akomkoľvek pripojení užívateľa a prenose akýchkoľvek údajov šifrovaná pripojením SSL, ktoré znemožňuje prístup tretích osôb k prenášaným údajom počas ich prenosu na internete a pozmeňovanie takýchto údajov tretími osobami. Databázy Prevádzkovateľa obsahujúce osobné údaje sú chránené šifrovaním a neverejnými prístupovými údajmi v súlade s modernými technickými štandardmi.

7.6.  Prevádzkovateľ spracúva údaje, ktoré nevyhnutne potrebuje pre ÚČEL plnenia zo zmluvy a/alebo poskytnutia služby na základe objednávky, ide najmä o:

a)  spracúvanie údajov za účelom vypracovania cenovej ponuky, resp. vytvorenia a prijatia objednávky,

b)  prijímanie a spracúvanie osobných údajov prostredníctvom vytvorenej objednávky – elektronicky, osobne, telefonicky alebo písomne (v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) – spracúvanie nevyhnutné na vykonávanie potrebných opatrení podľa požiadaviek Objednávateľa ako dotknutej osoby pred uzatvorením zmluvného vzťahu, predzmluvné rokovania),

c)   prijímanie a spracúvanie osobných údajov za účelom vybavenia objednávky v podobe zhotovenia diela Zhotoviteľom a/alebo treťou osobou ako subdodávateľom (v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) – nevyhnutné na plnenie predmetu zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Objednávateľ ako klient),

d)  osobné údaje spracúvané v rozsahu plnenia zmluvy a tiež na účely vzájomnej komunikácie.

7.7.  Spracúvanie údajov za účelom získavania aktuálnych informácií Objednávateľom do budúcna formou „Newsletter“ predstavuje automatizované zasielanie informačných a propagačných materiálov na e-mailovú adresu Objednávateľa v prípade, že s týmto zasielaním prejaví súhlas. Internetová stránka ponúka možnosť registrácie e-mailovej adresy, ak záujemca prejaví záujem byť včas informovaný o novinkách a portfóliu služieb Zhotoviteľa. Prijímanie a spracúvanie osobných údajov za týmto účelom prebieha v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) – na základe udeleného súhlasu so spracúvaním osobných údajov v záujme získavať aktuálne novinky formou elektronickej pošty na poskytnutú e-mailovú adresu. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Spracúvanie osobných údajov za účelom zasielania aktuálnych marketingových noviniek je obmedzené po dobu 3 rokov, alebo do odvolania súhlasu.

7.8.  V prípade kontaktu cez kontaktný formulár budú Prevádzkovateľom spracúvané zadané kontaktné osobné údaje v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) – oprávneným záujmom je pomoc klientom a záujemcom, zodpovedanie prípadných otázok a dopytov, žiadostí alebo sťažností. Takéto spracúvanie je možné kedykoľvek namietať. Takto spracúvané osobné údaje, kedy bolo nevyhnutné verifikovať relevantnosť kontaktu, alebo realizovať prípadný následný kontakt klienta/dotknutej osoby, po vybavení môžu byť následne postúpené do  roviny predzmluvného alebo zmluvného vzťahu.

7.9.  Prevádzkovateľ spracúva nasledovné osobné a iné údaje: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, telefónne číslo, e-mail.

7.10.      Osobné údaje budú spracúvané v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) v rámci plnenia záväzkov Prevádzkovateľa voči Objednávateľovi a tretím osobám; a za účelom plnenia zákonných povinností v oblasti daní a účtovníctva, ktoré vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov (napr. uchovávanie jednotlivých účtovných záznamov (potvrdených objednávok a fakturácie v zmysle zákona o účtovníctve, pre prípady preukázania splnenia si daňových povinností v zmysle zákona o dani z príjmov a o dani z pridanej hodnoty). Prevádzkovateľ pri zachovaní zásady minimalizácie uchovávania osobných údajov v zmysle čl. 5 ods. 1 písm. e) Nariadenia GDPR údaje po uplynutí zákonom predpokladanej doby ich uchovania, resp. zániku dôvodu na ich uchovanie (reklamácia, žiadosť, zánik záväzku a pod.) vymaže (pozn. zároveň môžu byť počas doby uchovania anonymizované a pod.).

7.11.      Prevádzkovateľ získané a spracúvané údaje nezverejňuje.

7.12.      Prevádzkovateľ neuskutočňuje cezhraničný prenos osobných údajov.

7.13.      Práva a povinnosti Objednávateľa alebo tretej osoby ako dotknutej osoby:

7.14.      Objednávateľ je povinný uviesť iba úplné a pravdivé údaje.

7.15.      Objednávateľ sa zaväzuje, že ak poskytne osobné údaje tretej osoby (meno, priezvisko, telefónne číslo), robí tak iba s jej súhlasom a dotknutá osoba je oboznámená s postupmi, právami a povinnosťami, ktoré sú uvedené na Internetovej stránke.

7.16.      Objednávateľ ako dotknutá osoba má v stanovenom rozsahu právo rozhodovať o nakladaní s jeho osobnými údajmi, pričom toto právo môže uplatniť u Prevádzkovateľa prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v OP.

7.17.      Práva dotknutej osoby (pozn. má význam aj Objednávateľa):

a)  Právo na prístup –právo požadovať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje dožadujúcej sa osoby (ak áno, kópiu týchto možno žiadať podľa čl. 15 Nariadenia GDPR, resp. § 21 zákona; dožadujúca osoba však môže byť požiadaná o konkretizovanie požiadavky, ak bude táto nezrozumiteľná),

b)  Právo na opravu – právo požadovať o opravu neaktuálnych/nesprávnych osobných údajov,

c)   Právo na výmaz – právo požadovať výmaz osobných údajov v prípade odvolania súhlasu, prípadne neexistencie právneho základu spracúvania, alebo v prípade, že osobné údaje sú spracúvame nezákonne, alebo sa pominul účel, pre ktorý boli osobné údaje spracúvané (pozn.  požiadavke nebude vyhovené, ak údaje sú potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov).

d)  Právo na obmedzenie spracúvania – právo požadovať, aby bolo obmedzené spracúvanie osobných údajov v prípadoch uplatnenia niektorých práv podľa tohto bodu,

e)  Právo na prenosnosť – v prípade spracúvania založenom na súhlase alebo vykonávaného za účelom plnenia uzatvorenej zmluvy (vr. predzmluvných rokovaní, využitia kontaktného formulára), a zároveň vykonávaného automatizovanými prostriedkami, má dotknutá osoba právo obdržať jej osobné údaje, ktoré o nej boli získané v bežne používanom strojovo čitateľnom formáte,

f)   Právo namietať voči spracúvaniu – v prípade spracúvania osobných údajov z dôvodu plnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone zverenej verejnej moci, alebo pokiaľ je spracúvanie vykonávané na základe oprávnených záujmov či oprávnených záujmov tretej strany, má dotknutá osoba právo namietať voči takémuto spracúvaniu. Dotknutý osoba má zároveň právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom,

g)  Právo odvolať súhlas – v prípade spracúvania osobných údajov založenom na súhlase, má dotknutá osoba právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na už vykonané spracúvanie. Ak sa kedykoľvek neskôr rozhodne, že má záujem opätovne dostávať obchodné a marketingové ponuky o produktoch a službách, svoj odvolaný súhlas (respektíve podanú námietku) môže kedykoľvek znovu udeliť, a to ktoroukoľvek formou kontaktu.

7.18.      Ak sa Objednávateľ alebo tretia osoba domnieva, že spracúvanie osobných údajov Prevádzkovateľom je v rozpore s Nariadením, resp. zákonom, má právo podať sťažnosť na jeden z príslušných dozorných orgánov, najmä v členskom štáte obvyklého pobytu, miesta výkonu práce alebo v miesta údajného porušenia. Pre územie Slovenskej republiky je dozorným orgánom Úrad pre ochranu osobných údajov, so sídlom: Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, web: www.dataprotection.gov.sk, tel.: +421 /2/ 3231 3220.

7.19.      V prípade záujmu o ďalšie informácie o konkrétnej dobe uchovávania osobných údajov je možné kontaktovať Prevádzkovateľa prostredníctvom kontaktných údajov uvedených na Internetovej stránke.

Článok VIII.

Záverečné ustanovenia

8.1.  Oznámenia a správy voči Zhotoviteľovi je Objednávateľ povinní robiť primárne písomne. Pod písomnou formou sa rozumie aj elektronická pošta bez zaručeného elektronického podpisu (e-mail). V prípade doručovania medzi zmluvnými stranami prostredníctvom pošty, sa zásielky považuje za doručenú tiež, ak ju odmietne adresát prevziať, ak ju adresát neprevezme do 5 (piatich) dní od jeho uloženia u poštového doručovateľa potom, čo nebol adresát zastihnutý na adrese uvedenej v záväznej objednávke, alebo márnym pokusom o doručenie, ak neexistuje doručovacia adresa alebo sa adresát nezdržiava na doručovacej adrese. Zmluvné strany sú oprávnené zmeniť doručovaciu adresu písomným oznámením druhej strane.

8.2.  Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou každej Objednávky a/alebo cenovej ponuky, ktorá má povahu zmluvy uzatvorenej medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom.

8.3.  Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na Internetovej stránke. Prípadné zmeny a doplnenia Obchodných podmienok sa nebudú vzťahovať na objednávky pre ich účinnosťou, ak to nebude účelne a/alebo právne možné.

8.4.  Orgánom dozoru je: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, so sídlom Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika; odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor, tel. č.: 02/ 58272 172, 02/58272 104, fax č.: 02/ 58272 170, web: www.soi.sk.