VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI LIVING CLUB s.r.o.

Článek I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.  Provozovatelem internetové stránky www.livingclub.eu (dále jako „Internetová stránka“) je obchodní společnost LIVING CLUB s. r. o., se sídlem Černyševského 10, 851 01 Bratislava – městská část Petržalka, Slovenská republika, IČO: 44 503 334, DIČ: 2022732580, e-mail: office@livingclub.eu, tel.: +421 917 882 887 (dále jako „Provozovatel“ nebo také jako „Zhotovitel“).

1.2.  Těmito obchodními podmínkami (dále jako „Obchodní podmínky“ nebo také jako „OP“) se řídí všechny smluvní vztahy v ústní nebo písemné formě mezi provozovatelem jako dodavatelem, resp. zhotovitelem projekčních, grafických, architektonických nebo jiných děl, a objednavateli těchto děl, resp. služeb s díly spojenými, kterými jsou fyzické a právnické osoby (dále jako „Objednavatel“). Vyplněním kontaktního formuláře a/nebo objednávky vyjadřujete seznámení se a souhlas a zavazujete se řídit (i) těmito Obchodními podmínkami; (ii) jakýmikoli zvláštními podmínkami upravenými v jednotlivých objednávkách a/nebo obsaženými ve vzájemné písemné komunikaci (iii), obecně závaznými právními předpisy ve smyslu OP. V případě nesouhlasu s Obchodními podmínkami nebo zvláštními podmínkami nepotvrzujte závaznou objednávku.

1.3.  Objednavatelem je každý návštěvník internetové stránky, který vytvořil závaznou objednávku. Pro účely zákona č. 102/2014 Z. z. se spotřebitelem rozumí fyzická osoba, která při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy nekoná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, zaměstnání anebo povolání.

1.4.  Do smluvních vztahů se Zhotovitelem mohou vstoupit fyzické osoby výlučně starší 18 let.

1.5.  Internetová stránka a její obsah patřící Provozovateli nebo spravovaná Provozovatelem může být aktualizována kdykoli, bez předchozího upozornění.

1.6.  Jakékoli ilustrace, popisné materiály nebo reklama, kterou vydáváme, nebo jakékoliv popisy a/nebo grafiky obsažené v propagačních materiálech nebo zveřejněné na Internetové stránce se vydávají nebo zveřejňují výlučně s cílem poskytnout přibližnou představu o službách a dílech, která jsou v nich popsána; a tyto netvoří součást OP ani smluvního vztahu.

Článek II.

ROZSAH DÍLA A POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

2.1.  Rozsah vypracování příslušného druhu díla podle Objednávky zahrnuje (pokud Objednávka nebo zvláštní, i dodatečná dohoda nestanoví jinak):

2.2.  Studie interiéru:   

a)  konzultace Zhotovitele k 2D a 3D návrhu v trvání maximálně 120 minut

b)  vyhotovení zadání – zpracování požadavků Objednavatele jako podklad k vypracování studie interiéru,

c)   2D návrh dispozičního řešení prostoru (vč. případných změn/úprav/rozšíření/zúžení na požádání Objednavatele v rozsahu nejvýše 2 nových variant 2D návrhu),

d)  vyhotovení tzv. „Mood boardu“ interiéru, který spočívá zejména v návrhu barevnosti, stylu interiéru a zařizovacích prvků (vč. případných změn/úprav/rozšíření/zúžení na požádání Objednavatele v rozsahu nejvýše 2 nových variant Mood boardu),

e)  3D návrh vizualizace grafického ztvárnění navrhovaného prostoru (zapracování změn do vyhotoveného 3D návrhu v maximálně dvou krocích. Jedním krokem se rozumí celkové zapracování požadavků/připomínek klienta k poslednímu vyhotovení 3D návrhu, vypracování jedné nové varianty 3D návrhu v případě požadavku Objednavatele na změnu 3D návrhu. Pro účely této Smlouvy se za novou variantu 3D návrhu považuje změna dispozice nebo stylu interiéru prostoru, změna barev a materiálu není považována za změnu 3D návrhu), a/nebo případná

2.3.  Architektonická studie a projekt na stavební povolení::

a)  konzultace Zhotovitele ke studii v trvání maximálně 120 minut

b)  provedení zadání – zpracování požadavků Objednavatele jako podklad k vypracování studie interiéru

c)   koncept – dispozice a řešení pozemku (vjezd, vstup, výstupy na terasu, dvůr, bazén)

d)  funkční řešení situace

e)  návrh dispozičního řešení

f)   celkové ztvárnění domu – hmotový a materiálový návrh

g)  balíček zahrnuje zapracování změn v maximálně třech krocích

2.4.  Domácí návštěva a další služby:

a)   Podle potřeby a předchozí dohody mezi Zhotovitelem a Objednavatelem může být uskutečněna prohlídka na místě.

b)  Zhotovitel si vyhrazuje právo rozhodnout o provedení obhlídky na místě, tzn. Objednavateli na takovou službu nevzniká nárok, nevyplývá-li to z potvrzené Objednávky.

c)   Případné zaměření navrhovaného prostoru bude realizováno způsobem umožňujícím vytvoření studie interiéru.

2.5.  Objednavatel odpovídá za správnost a úplnost poskytnutých osobních a jiných údajů, jakož i poskytnutých podkladů.

2.6.  V případě, že Objednavatel nedisponuje potřebnými podklady pro účely zhotovení Díla, po vzájemné dohodě mohou být tyto zajištěny ze strany Zhotovitele v součinnosti s třetími stranami, jako například spolupracující geodet, znalec a pod. Tuto skutečnost si Objednavatel a Zhotovitel potvrdí v písemné formě.

2.7.  Vytvářený virtuální návrh v digitální podobě je určen pro ilustrační účely a není určen k poskytnutí přesné specifikace projektu ani k zaručení konkrétních výsledků.

2.8.  Ve virtuálních návrzích mohou být umístěny produkty a služby třetích subjektů a jejich zapracování má čistě charakter doporučení. Zhotovitel nenese žádnou odpovědnost za případnou nedostupnost objektů použitých ve virtuálním návrhu, za jakýkoli nesprávný nábytek objednaný Objednavatelem nebo třetí stranou na straně Objednavatele nebo za nábytek, který může mít nesprávnou velikost, nesprávnou barvu a podobně.

2.9.  Zhotovitel si vyhrazuje právo odmítnout požadavek o rozšíření předmětu zhotovení Díla a/nebo dodatečně vyžádaných služeb, a to na základě jeho zvážení kapacitních a jiných možností.

Článek III.

PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

3.1.  Objednavatel bere na vědomí, že v souvislosti se zhotovením Díla a Dílem samotným, jakož i jakýmikoli k němu příslušejícími právy duševního vlastnictví je použití takových práv duševního vlastnictví Objednavatelem podmíněno získáním písemné licence ze strany Zhotovitele, zpravidla v podobě objednávky za současného splnění podmínky úhrady Ceny za Dílo v plné výši.

3.2.  Současně Objednavatel bere na vědomí a zavazuje se, že žádné údaje, informace, obrázky nebo jiný obsah, který poskytne Zhotoviteli, neporušují práva duševního vlastnictví žádné třetí strany ani jinak nejsou v nesouladu s platnými zákony a předpisy. Objednavatel se zavazuje odškodnit Zhotovitele za všechny závazky, náklady, výdaje, škody a ztráty (včetně jakýchkoli přímých, nepřímých nebo následných ztrát, ušlého zisku, ztráty dobrého jména a všech úroků, pokut a právních a jiných odborných nákladů a výdajů), které Zhotovitel utrpí nebo mu vzniknou v důsledku jakéhokoli porušení povinnosti podle tohoto bodu ze strany Objednavatele nebo v souvislosti s ním.

Článek IV.

OBJEDNÁVKA A ZHOTOVENÍ DÍLA

4.1.  ZÁVAZNÁ OBJEDNÁVKA

4.1.1.      Fyzická anebo právnická osoba jako Objednavatel, která projeví zájem o zhotovení díla Zhotovitelem (Dílem se rozumí architektonický návrh interiéru, vč. zařízení „interiér“ a/nebo architektura pro účely výstavby/rekonstrukce domu „architektura“, zejména podle článku II. OP), je telefonicky nebo písemně, případně osobně kontaktována ze strany odpovědné osoby Zhotovitele za účelem obdržení potřebných informací pro účely zpracování návrhu objednávkového formuláře, jehož součástí je také návrh cenové nabídky Díla.

4.1.2.      Na základě zadání Objednavatele a postupu podle bodu 4.1.1. Zhotovitel vypracuje návrh závazné objednávky (pozn. za Objednávku se považuje i cenová nabídka vypracovaná Zhotovitelem), jejímž obsahem je zejména: údaje Zhotovitele, identifikační údaje Objednavatele, předmět zhotovení díla v  rozsahu definování a bližší specifikace nemovitosti, určení rozsahu a způsobu zhotovení díla, doby dodání, jednotková/výsledná cena části/celého díla (Cena za Dílo), případné zvláštní podmínky. Případné přílohy objednávky budou tvořit součást e-mailu.

4.1.3.      V případě souhlasu Objednavatele s podmínkami stanovenými Zhotovitelem má Objednavatel možnost závazně potvrdit objednávku, t.j. projevit zájem o zhotovení díla formou odeslání potvrzujícího e-mailu na adresu Zhotovitele, z níž Zhotovitel zaslal nabídku na Objednavatele, případně na obecnou e-mailovou adresu uvedenou v kontaktních údajích Zhotovitele, na základě čehož Zhotovitel vystaví Objednavateli fakturu, daňový doklad na první část Ceny za Dílo dle bodu 4.2.1 písm. a) těchto OP.

4.1.4.      Úhradou první části Ceny za Dílo Objednavatelem se objednávka považuje za potvrzenou, závaznou a neměnnou, na základě čehož vzniká mezi Zhotovitelem a Objednavatelem smluvní vztah, nedohodne-li se Zhotovitel a Objednavatel písemně jinak. Úhradou první části Ceny za Dílo zároveň Objednavatel bezpodmínečně vyjadřuje souhlas s podmínkami uvedenými v Objednávce a v OP. Uzavřená smlouva se řídí ustanoveními upravujícími inominátní smluvní typ, smlouvu o dílo.

4.1.5.      Vzhledem ke skutečnosti, že předmětem objednávky je zhotovení díla na zakázku, od smlouvy nelze odstoupit v lhůtě 14 dní podle ust. § 7 odst. 6 Zákona č. 102/2014 Z. z.

4.2.  ÚHRADA CENY DÍLA

4.2.1.      Cenu za Dílo se Objednavatel zavazuje na základě závazného potvrzení objednávky zaplatit následovně:

a)   první část Ceny za Dílo ve výši 50 % z celkové Ceny za Dílo se Objednavatel zavazuje poukázat v prospěch bankovního účtu Zhotovitele a v době splatnosti uvedené na doručené faktuře dle bodu 4.1.3 OP,

b)  druhá část Ceny za Dílo ve výši 50 % z celkové Ceny za Dílo je splatná v den dodání zhotoveného Díla – první verze dle bodu 4.3.4 ve spojení s bodem 4.3.8 článku IV. OP, pokud OP nebo Objednávka nestanoví jinak, v prospěch bankovního účtu Zhotovitele uvedeného na doručené faktuře.

4.2.2.      Zhotovitel neodpovídá za vady a nedostatky, které byly způsobeny využitím podkladů poskytnutých Objednavatelem a při kterých Zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, popřípadě na ni upozornil Objednavatele a ten na jejich použití trval.

4.2.3.      Objednávka (smlouva) se stává závaznou a platnou úhradou první části Ceny za Dílo.

4.2.4.     Zaplacená první část Ceny za Dílo je nevratná.

4.2.5.      Objednavatel potvrzením objednávky souhlasí se zasláním elektronické faktury podle ust. § 71 odst. 1 písm. b) zákona 222/2004 Z. z. o dani z přidané hodnoty prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce. Elektronická faktura je řádným daňovým dokladem ve smyslu platných právních předpisů.

4.3.  ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ DÍLA A DODACÍ DOBA

4.3.1.      Na základě úhrady první části Ceny za Dílo naváže Zhotovitel s Objednavatelem kontakt formou online videohovoru, příp. telefonický kontakt, v jehož rámci Objednavatel odprezentuje Zhotoviteli svou představu o realizaci Díla, zadá závazné požadavky na vypracování Díla, které budou Zhotovitelem jako sumář zadání sepsány a odeslány Objednavateli písemně (e-mailem) k odsouhlasení. Objednavatel odpovídá za dostatečné, včasné, přesné a úplné poskytnutí informací Zhotoviteli. Zhotovitel si vyhrazuje právo začít se zhotovováním Díla na základě obdržení požadovaných podkladů ze strany Objednavatele (např. detailní zaměření; u nového RD geodetické zaměření pozemku a výškopis terénu; u rekonstrukce RD – zaměření domu; statika, projekt osvětlení a podobně).

4.3.2.     V případě, že to situace nebo Objednavatel vyžaduje, zajistí Zhotovitel na základě zvláštní, zpravidla písemné dohody (minimálně v rozsahu předmět, místo a termín obhlídky, úplata a náhrada cestovních výdajů) osobní obhlídku prostoru na místě samém, ve vztahu ke kterému/v rámci kterého se bude Dílo zhotovovat (zaměření, zadokumentování a podobně).

4.3.3.      Po vyjádření souhlasu Objednavatele se zadáním na základě postupu dle bodu 4.3.1. (případně 4.3.2.) Zhotovitel započne proces zhotovování Díla. Odsouhlasení zadání se považuje za výchozí časový ukazatel při výpočtu doby na zhotovení Díla.

4.3.4.      Standardní doba na zhotovení (vypracování první verze Díla, tj. prvního návrhu, je 45 kalendářních dnů, pokud závazná objednávka nebo zvláštní písemná dohoda Zhotovitele a Objednavatele nestanoví jinak. Tím není dotčen postup podle bodu 4.3.6. a 4.3.7. OP.

4.3.5.      Objednavatel souhlasí a nebrání, aby bylo Dílo zhotovováno/zhotoveno prostřednictvím třetí osoby, subdodavatelem na straně Zhotovitele. V takovém případě Zhotovitel zodpovídá za provedení tak, jako by Dílo zhotovoval sám. Zhotovitel je ke zhotovení Díla oprávněn využívat pouze odborně způsobilé osoby.

4.3.6.      Objednavatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli na požádání součinnost při zhotovování Díla do 5 dnů ode dne písemné nebo telefonické výzvy. Doba dodání se automaticky prodlužuje o čas – od momentu zadání požadavku Zhotovitelem na poskytnutí součinnosti ze strany Objednavatele do jejího řádného poskytnutí Objednavatelem a také o čas objektivní nemožnosti zhotovovat Dílo ze strany Zhotovitele z důvodů tzn. vyšší moci. V případě, že se Objednavatel nevyjádří k předloženým návrhům (vypracovaným na základě zadání a za návrhy označené Zhotovitelem) do 30 dní, Dílo se považuje za řádné a včas zhotovené a předané bez nároku Objednavatele na další úpravy a/nebo změny a/nebo doplnění, pokud se Objednavatel a Zhotovitel nedohodnou písemně jinak.

4.3.7.      Pokud Zhotovitel nesplní svůj závazek vypracovat a předat Dílo (v rozsahu tzv. první verze) v dohodnutém termínu (standardně 45 kalendářních dnů) a zároveň nepředá Dílo ani v dodatečné lhůtě 25 pracovních dnů, Objednavatel má právo na slevu z Ceny za Dílo, a to ve výši 10 %. V případě, že Dílo nebude zhotoveno a předáno ani do 60 dnů ode dne vzniku prodlení se zhotovením Díla, Objednavatel je oprávněn od smlouvy o dílo odstoupit.

4.3.8.      Základní rozsah Díla je určený podle Objednávky a v souladu s článkem II. OP.

4.4.  PŘEDÁNÍ DÍLA

4.4.1.      Zhotovitel zašle Objednavateli zhotovené Dílo na e-mailovou adresu Objednavatele v dohodnutém termínu, současně ve smyslu a za podmínek dle OP.

4.4.2.      Případné úpravy, změny, rozšíření, zúžení, popřípadě zapracování změn v dalších krocích budou Zhotovitelem a Objednavatelem komunikovány, přičemž způsob a doba dodatečných úprav bude předmětem zapracování na základě zvláštní dohody, která bude písemně potvrzena.

4.4.3.      Objednavatel má po dohodě se Zhotovitelem možnost rozšíření původní objednávky o následující doplňkové služby/výstupy:

INTERIÉR:

a)  soupis zařizovacích prvků a materiálů

b)  výkaz výměr a ploch

c)  2D nákres kuchyně

d)  plán pokládky obkladů a dlažeb

e)   dokumentaci pro bourací a stavební práce

f)    povrchové úpravy stěn

g)   plán pokládky podlah

h)  plán rozmístění a otáčení dveří

i)    dokumentaci k elektroinstalaci, vodoinstalaci, vzduchotechnice, vytápění a chlazení

j)   výkresovou dokumentaci pro výrobu nábytku

ARCHITEKTURA:

k)  rozpracování architektonické studie do potřebných detailů ke stavebnímu povolení

l)    dokumentaci na realizaci stavby – rozšíření dokumentace do míry pro realizaci stavby, detaily, výkazy konstrukcí a pod.

m)  projekt zahrady – exteriéru stavby zahrnující situaci, sadové úpravy, technické prvky, výkazy

4.4.4.      Finálním odsouhlasením Díla Objednavatelem nebo za splnění podmínek dle bodu 4.3.6 se Dílo považuje za řádně předané.

4.5.  ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

4.5.1.      Objednavatel závazným potvrzením Objednávky uděluje Zhotoviteli souhlas k použití grafických zobrazení Díla pro prezentační a propagační účely.

4.5.2.      Ustanovení objednávky mají přednost před ustanoveními těchto OP, není-li stanoveno jinak.

4.5.3.      Objednavatel je oprávněn u Zhotovitele uplatnit nárok z odpovědnosti za vady, a to bezodkladně poté, co měl možnost se o existenci vad dozvědět. Případné reklamace budou předmětem reklamačního řízení podle těchto OP.

4.5.4.      Zhotovitel má právo až do momentu odeslání předmětu Díla od smlouvy odstoupit, a to z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu.

Článek V.

Záruční doba a reklamační řád, vyloučení odpovědnosti

5.1.  Zhotovitel na Dílo poskytuje standardní (minimální) záruku dle platných právních předpisů.

5.2.  Na uplatnění reklamace Díla se vyžaduje přiložení objednávky a potvrzení o zaplacení celé Ceny za Dílo. Pokud nedojde k zaplacení Ceny za Dílo, Zhotovitel má právo odmítnout reklamaci jako neodůvodněnou.

5.3.  Má-li Dílo vadu, kterou lze odstranit, má Objednavatel právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Lhůtu nápravy určí Zhotovitel, nebude však delší než 30 kalendářních dnů. Jde-li o jiné neodstranitelné vady, má Objednavatel právo na přiměřenou slevu z Ceny za Dílo.

5.4.  Vyřízením reklamace se rozumí ukončení reklamačního řízení předáním opraveného Díla, vyplacení přiměřené slevy z Ceny za Dílo, nebo její odůvodněné zamítnutí.

5.5.  Objednavatel potvrzením závazné objednávky vyjadřuje srozumění a souhlas s tím, že Dílo (návrh) jako virtuální návrh interiéru není standardní služba interiérového designu (zařízení v rámci konkrétních technických, fyzikálních a jiných podmínek prostoru) a stejně konzultace o představách Objednavatele a jeho konkrétních potřebách v oblasti designu se nepovažuje za radu, v obou případech jde o doporučení, nezávazný vizuál, vodítko nebo informaci.

Článek VI.

Alternativní řešení sporů

6.1.  Objednavatel má právo obrátit se na Zhotovitele se žádostí o nápravu prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v úvodu těchto OP, není-li například spokojen se způsobem, kterým Zhotovitel vyřídil jeho případnou reklamaci, nebo pokud se domnívá, že Zhotovitel porušil jeho práva.

6.2.  Pokud Zhotovitel odpoví na tuto žádost zamítavě nebo na ni neodpoví do 30 dnů od jejího odeslání, Objednavatel je oprávněn podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů (dále jako „subjekt ARS“). Podle zákona č. 391/2015 Z. z., subjekty ARS jsou orgány a oprávněné právnické osoby podle ust. § 3 zákona č. 391/2015 Z. z.

6.3.  Návrh může Objednavatel podat způsobem určeným podle ust. § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. Seznam subjektů ARS lze nalézt na stránce Ministerstva hospodářství SR www.mhsr.sk. Objednavatel může podat stížnost také prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů RSO, která je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK.

6.4.  Způsob alternativního řešení sporů může využít pouze spotřebitel – fyzická osoba, která při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy nejedná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání. Alternativní řešení sporů se týká výlučně sporů vyplývajících ze spotřebitelské smlouvy nebo souvisejících se spotřebitelskou smlouvou. Zároveň se alternativní řešení sporů týká pouze smluv uzavřených na dálku. Alternativní řešení sporů se netýká sporů, kde hodnota sporu nepřevyšuje částku 20 eur. Subjekt ARS může od spotřebitele požadovat úhradu poplatku za zahájení alternativního řešení sporu, který nesmí přesáhnout částku pět eur včetně daně z přidané hodnoty.

Článek VII.

Ochrana osobních údajů

7.1.  Provozovatel prohlašuje, že k zajištění ochrany práv dotčených osob přijal přiměřená technická a  organizační opatření, která deklarují zákonné zpracování osobních údajů. Provozovatel dále zveřejnil všechny povinné informace požadované Nařízením EP a Rady EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu takových údajů, kterým se ruší směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů – Nařízení GDPR) a zákona SR č.j. 18/2018 Z. z. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů.

7.2.  Údaje Objednavatele jsou zpracovávány pro vlastní účely Provozovatele, který stanovuje účel, pro které osobní údaje shromažďuje, určuje prostředky zpracování a odpovídá za jejich řádné uchování, zabezpečení a použití.

7.3.  Provozovatel může v určitých případech zpracovávat osobní údaje dotčených osob i prostřednictvím zprostředkovatelů (subdodavatelů v rámci zhotovení Díla a/nebo poskytnutí služby), kteří jsou pověřeni zpracováním osobních údajů v souladu s článkem 28 Nařízení GDPR. Zprostředkovatelé zpracovávají osobní údaje dotčených osob jménem Provozovatele. Zpracovávání osobních údajů prostřednictvím zprostředkovatele nemá negativní vliv na výkon a uplatňování práv dotčené osoby. Provozovatel využívá pouze zprostředkovatelů poskytujících přiměřená technická, organizační a další opatření tak, aby zpracování splňovalo požadavky GDPR a aby byla v plném rozsahu zajištěna ochrana práv dotčené osoby.

7.4.  Provozovatel při zpracování osobních údajů dotčených osob využívá následující kategorie zprostředkovatelů: společnosti zabezpečující dodávky technického řešení, údržby a podpory IT systémů používaných Provozovatelem – konkrétní služby webhostingu; společnosti zajišťující služby v oblasti účetnictví a daňových povinností; společnosti subdodavatelů pro účely zhotovení díla a/nebo poskytnutí služeb podle smlouvy.

7.5.  Internetová stránka je při jakémkoli připojení uživatele a přenosu jakýchkoli údajů šifrována připojením SSL, které znemožňuje přístup třetích osob k přenášeným údajům během jejich přenosu na internetu a pozměňování takových údajů třetími osobami. Databáze Provozovatele obsahující osobní údaje jsou chráněny šifrováním a neveřejnými přístupovými údaji v souladu s moderními technickými standardy.

7.6.  Provozovatel zpracovává údaje, které nezbytně potřebuje pro ÚČEL plnění ze smlouvy a/nebo poskytnutí služby na základě objednávky, jde zejména o:

a)  zpracování údajů za účelem vypracování cenové nabídky, resp. vytvoření a přijetí objednávky,

b) přijímání a zpracování osobních údajů prostřednictvím vytvořené objednávky – elektronicky, osobně, telefonicky nebo písemně (ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) – zpracování nezbytné k provádění potřebných opatření dle požadavků Objednavatele jako dotčené osoby před uzavřením smluvního vztahu, předsmluvní jednání),

c)   přijímání a zpracování osobních údajů za účelem vyřízení objednávky v podobě zhotovení díla Zhotovitelem a/nebo třetí osobou jako subdodavatelem (ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) – nezbytné k plnění předmětu smlouvy, jejíž smluvní stranou je Objednavatel jako klient),

d)  osobní údaje zpracovávané v rozsahu plnění smlouvy a také pro účely vzájemné komunikace.

7.7. Zpracovávání údajů za účelem získávání aktuálních informací Objednavatelem do budoucna formou „Newsletter“ představuje automatizované zasílání informačních a propagačních materiálů na e-mailovou adresu Objednavatele v případě, že s tímto zasíláním projeví souhlas. Internetová stránka nabízí možnost registrace e-mailové adresy, projeví-li zájemce zájem být včas informován o novinkách a portfoliu služeb Zhotovitele. Přijímání a zpracování osobních údajů za tímto účelem probíhá ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) – na základě uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů v zájmu získávat aktuální novinky formou elektronické pošty na poskytnutou e-mailovou adresu. Souhlas lze kdykoli odvolat. Zpracovávání osobních údajů za účelem zasílání aktuálních marketingových novinek je omezeno na dobu 3 let, nebo do odvolání souhlasu.

7.8.  V případě kontaktu přes kontaktní formulář budou Provozovatelem zpracovávány zadané kontaktní osobní údaje ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) – oprávněným zájmem je pomoc klientům a zájemcům, zodpovězení případných otázek a poptávek, žádostí nebo stížností. Proti takovému zpracování lze kdykoli vznést námitky. Takto zpracovávané osobní údaje, pokud by bylo nezbytné verifikovat relevanci kontaktu nebo realizovat případný následný kontakt klienta/dotčené osoby, po vyřízení mohou být následně postoupeny do roviny předsmluvního nebo smluvního vztahu.

7.9.  Provozovatel zpracovává následující osobní a jiné údaje: jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, telefonní číslo, e-mail.

7.10.      Osobní údaje budou zpracovávány ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) v rámci plnění závazků Provozovatele vůči Objednavateli a třetím osobám; a za účelem plnění zákonných povinností v oblasti daní a účetnictví, které vyplývají z všeobecně závazných právních předpisů (např. uchovávání jednotlivých účetních záznamů, potvrzených objednávek a fakturace ve smyslu zákona o účetnictví, pro případy prokázání splnění daňových povinností ve smyslu zákona o dani z příjmů a o dani z přidané hodnoty). Provozovatel při zachování zásady minimalizace uchovávání osobních údajů ve smyslu čl. 5 odst. 1 písm. e) Nařízení GDPR údaje po uplynutí zákonem předpokládané doby jejich uchování, resp. zániku důvodu k jejich uchování (reklamace, žádost, zánik závazku apod.) vymaže (pozn. zároveň mohou být během doby uchování anonymizovány apod.).

7.11.     Provozovatel získané a zpracovávané údaje nezveřejňuje.

7.12.     Provozovatel neuskutečňuje přeshraniční přenos osobních údajů.

7.13.    Práva a povinnosti zadavatele nebo třetí osoby jako dotčené osoby“

7.14.     Objednavatel je povinen uvést pouze úplné a pravdivé údaje.

7.15.      Objednavatel se zavazuje, že poskytne-li osobní údaje třetí osoby (jméno, příjmení, telefonní číslo), činí tak pouze s jejím souhlasem a dotčená osoba je obeznámena s postupy, právy a povinnostmi, které jsou uvedeny na Internetové stránce.

7.16.      Objednavatel jako dotčená osoba má ve stanoveném rozsahu právo rozhodovat o nakládání s jeho osobními údaji, přičemž toto právo může uplatnit u Provozovatele prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v OP.

7.17.      Práva dotčené osoby (pozn. má význam i Objednavatele):

a)  Právo na přístup – právo požadovat potvrzení o tom, zda se zpracovávají osobní údaje dožadující se osoby (pokud ano, kopii těchto lze žádat podle čl. 15 Nařízení GDPR, resp. § 21 zákona; dožadující osoba však může být požádána o konkretizování požadavku, bude-li tento nesrozumitelný),

b)  Právo na opravu – právo požadovat opravu neaktuálních/nesprávných osobních údajů,

c)   Právo na výmaz – právo požadovat výmaz osobních údajů v případě odvolání souhlasu, případně neexistence právního základu zpracování, nebo v případě, že osobní údaje jsou zpracovávány nezákonně, nebo pominul účel, pro který byly osobní údaje zpracovávány (pozn. požadavku nebude vyhověno, pokud údaje jsou potřebné k prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků),

d)  Právo na omezení zpracování – právo požadovat, aby bylo omezené zpracování osobních údajů v případech uplatnění některých práv podle tohoto bodu,

e)  Právo na přenosnost – v případě zpracování založeného na souhlasu nebo vykonávaného za účelem plnění uzavřené smlouvy (vč. předsmluvních jednání, využití kontaktního formuláře), a zároveň vykonávaného automatizovanými prostředky, má dotčená osoba právo obdržet své osobní údaje, které o ní byly získány v běžně používaném strojově čitelném formátu,

f)   Právo vznést námitky proti zpracování – v případě zpracování osobních údajů z důvodu plnění úkolu realizovaného ve veřejném zájmu nebo při výkonu svěřené veřejné moci, nebo pokud je zpracování vykonáváno na základě oprávněných zájmů či oprávněných zájmů třetí strany, má dotčená osoba právo vznést námitky proti takovému zpracování. Dotčená osoba má zároveň právo kdykoliv vznést námitky proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování v rozsahu, v jakém souvisí s tímto přímým marketingem,

g)  Právo odvolat souhlas – v případě zpracování osobních údajů založeného na souhlasu má dotčená osoba právo tento souhlas kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na již provedené zpracování. Pokud se kdykoli později rozhodne, že má zájem opětovně dostávat obchodní a marketingové nabídky o produktech a službách, může svůj odvolaný souhlas (respektive podanou námitku) kdykoli znovu udělit, a to kteroukoli formou kontaktu.

7.18.      Pokud se Objednavatel nebo třetí osoba domnívá, že zpracování osobních údajů Provozovatelem je v rozporu s Nařízením, resp. zákonem, má právo podat stížnost na jeden z příslušných dozorčích orgánů, zejména v členském státě obvyklého pobytu, místa výkonu práce nebo v místě údajného porušení. Pro území České republiky je dozorovým orgánem Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem: Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, web: www.dataprotection.gov.sk, tel.: +421 /2/ 3231 3220.

7.19.      V případě zájmu o další informace o konkrétní době uchovávání osobních údajů je možné kontaktovat Provozovatele prostřednictvím kontaktních údajů uvedených na Internetové stránce.

Článek VIII.

Závěrečná ustanovení

8.1.  Oznámení a zprávy adresované Zhotoviteli je Objednavatel povinen doručit primárně v písemné formě. Pod písemnou formou se rozumí i elektronická pošta bez zaručeného elektronického podpisu (e-mail). V případě doručování mezi smluvními stranami prostřednictvím pošty se zásilka považuje za doručenou také v případě, odmítne-li ji adresát převzít, nepřevezme-li ji adresát do 5 (pěti) dnů od jejího uložení u poštovního doručovatele poté, co nebyl adresát zastižen na adrese uvedené v závazné objednávce, nebo při marném pokusu o doručení, pokud neexistuje doručovací adresa nebo se adresát na doručovací adrese nezdržuje. Smluvní strany jsou oprávněny změnit doručovací adresu písemným oznámením druhé straně.

8.2.  Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí každé Objednávky a/nebo cenové nabídky, která má povahu smlouvy uzavřené mezi Objednavatelem a Zhotovitelem.

8.3.  Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich zveřejnění na Internetové stránce. Případné změny Obchodních podmínek se nebudou vztahovat na objednávky vytvořené před jejich účinností, pokud to nebude účelně a/nebo právně možné.

8.4.  Orgánem dozoru je: Slovenská obchodní inspekce (SOI) Inspektorát SOI pro Bratislavský kraj, se sídlem Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika; odbor technické kontroly výrobků a ochrany spotřebitele a právní odbor, tel.: 02/ 58272 172, 02/58272 104, fax: 02/ 58272 170, web: www.soi.sk.