Ogólne warunki handlowe LIVING CLUB

Artykuł I.

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.1. Operatorem serwisu internetowego www.livingclub.eu (zwanego dalej „Serwisem”) jest firma handlowa LIVING CLUB Sp. r. z oo, z siedzibą pod adresem Černyševského 10, 851 01 Bratysława – powiat Petržalka, Republika Słowacka, ID: 44 503 334, NIP: 2022732580, e-mail: office@livingclub.eu, tel. kontakt: +421 917 882 887 (zwany dalej „Operatorem” lub również „Wykonawcą”).

1.2.  Niniejsze warunki (zwane dalej „Warunkami” lub „OP”) regulują wszystkie stosunki umowne w formie ustnej lub pisemnej między Operatorem jako dostawcą, lub wykonawca prac projekcyjnych, graficznych, architektonicznych lub innych; a klientami tych prac, lub usługi wraz z dziełami towarzyszącymi, będącymi osobami fizycznymi i prawnymi (zwanymi dalej „Klientem”). Wypełniając formularz kontaktowy i/lub zamówienie, wyrażasz zaznajomienie się i wyrażasz zgodę oraz zobowiązujesz się do przestrzegania (i) niniejszego Regulaminu; (ii) wszelkie szczególne warunki uregulowane w poszczególnych zamówieniach i/lub zawarte we wzajemnej komunikacji pisemnej (iii) powszechnie obowiązujące przepisy prawne w rozumieniu PO. W przypadku niezgodności z Regulaminem lub warunkami szczególnymi, nie potwierdzaj wiążącego zamówienia. 

1.3.  Klientem jest każdy odwiedzający stronę, który utworzył wiążące zamówienie. Do celów ustawy nr. 102/2014 Dz. konsument oznacza osobę fizyczną, która przy zawieraniu i wykonywaniu umowy konsumenckiej nie działa w zakresie swojej działalności gospodarczej, zatrudnienia lub zawodu.

1.4.  Stosunki umowne z Wykonawcą mogą zawierać wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat.

1.5.  Strona internetowa i jej zawartość będąca własnością Operatora lub zarządzana przez Operatora mogą być aktualizowane w dowolnym momencie, bez wcześniejszego powiadomienia

1.6.  Wszelkie ilustracje, materiały opisowe lub reklamowe, które publikujemy, lub wszelkie opisy i/lub grafiki zawarte w materiałach promocyjnych lub publikowane w Serwisie, są publikowane lub publikowane wyłącznie w celu przybliżenia opisu usług i prac w nich opisanych ; i nie stanowią one części PO ani stosunku umownego.

Artykuł II.

ZAKRES PRAC I ŚWIADCZONYCH USŁUG

2.1.  Zakres opracowania odpowiedniego rodzaju prac zgodnie z Zamówieniem obejmuje (jeżeli Zamówienie lub umowa szczególna lub dodatkowa nie stanowi inaczej): 

2.2.  Studium projektowe wnętrza:   

a) konsultacje online w zakresie projektowania 2D i 3D w maksymalnym czasie 120 min

b) wykonanie zlecenia – opracowanie wymagań Klienta jako podstawa do przygotowania studium wnętrza

c) projekt 2D układów funkcjonalnych (w tym ewentualne zmiany/modyfikacje/poprawki na życzenie Klienta w zakresie nie więcej niż 2 nowych wariantów projektu 2D),

d) wykonanie tzw „Mood boardu” wnętrza, na którą składa się przede wszystkim zaprojektowanie kolorystyki, stylu wnętrza oraz elementów wyposażenia (w tym ewentualne zmiany/modyfikacje/poprawki na życzenie Klienta w zakresie nie więcej niż 2 nowych wariantów mood boardu),

e) wykonanie projektu 3D, wizualizacji graficznej proponowanej przestrzeni (włączenie zmian do gotowego projektu 3D w maksymalnie dwóch krokach). Jeden krok to całościowe przetworzenie wymagań klienta do ostatecznego projektu 3D, opracowanie jednego nowego wariantu projekt 3D, w przypadku prośby Klienta o zmianę projektu 3D. Na potrzeby niniejszej Umowy za zmianę układu lub stylu wnętrza Przestrzeni uważa się nowy wariant projektu 3D, zmianę kolorystyki i materiały nie są uważane za zmianę w projekcie 3D.

2.3.  Studium projektu architektoniczno – budowlanego::

a) konsultacje online w maksymalnym czasie 120 min

b) przygotowanie zadania – opracowanie wymagań Klienta jako podstawa do przygotowania studium wnętrza

c) koncepcja – układ i rozwiązanie terenu (wejścia, otwory, wyjścia na taras, podwórko, basen)

d) funkcjonalne rozwiązania 

e) układy funkcjonalne 

f) ogólna wizualizacja domu – projekt bryłowy i materiałowy

g) pakiet obejmuje wprowadzenie zmian w maksymalnie 3 krokach

2.4.  Wizyta domowa i inne usługi:

a)   W zależności od potrzeby i wcześniejszego uzgodnienia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, może zostać przeprowadzona inwentaryzacja na miejscu.

b)  Wykonawca zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o wizycie na miejscu tj. j. Klientowi nie przysługuje taka usługa, jeżeli nie wynika ona z potwierdzonego Zamówienia.

c)   Pobranie wymiarów (inwentaryzacja) projektowanej przestrzeni zostanie zrealizowana w sposób umożliwiający stworzenie studia wnętrza

2.5.  Klient odpowiada za poprawność i kompletność podanych danych osobowych i innych oraz dostarczonych dokumentów.

2.6.  W przypadku, gdy Zleceniodawca nie posiada niezbędnych dokumentów w celu wykonania Dzieła, po wzajemnym uzgodnieniu mogą one zostać zabezpieczone przez Wykonawcę we współpracy z osobami trzecimi, takimi jak współpracujący geodeta, rzeczoznawca itp. Zamawiający i Wykonawca potwierdzą ten fakt na piśmie.

2.7.  Stworzony wirtualny projekt w formie cyfrowej ma charakter poglądowy i nie ma na celu dostarczenia dokładnej specyfikacji projektu ani zagwarantowania konkretnych rezultatów.

2.8.  Produkty i usługi osób trzecich mogą być umieszczane w wirtualnych projektach, a ich włączenie jest wyłącznie rekomendacją. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną niedostępność obiektów użytych w wirtualnym projekcie, niewłaściwe meble zamówione przez Zleceniodawcę lub osobę trzecią po stronie Zleceniodawcy, meble, które mogą mieć niewłaściwy rozmiar, zły kolor itp.

2.9.  Wykonawca zastrzega sobie prawo do odrzucenia wniosku o rozszerzenie zakresu Prac i/lub dodatkowych wymaganych usług, po rozważeniu możliwości i innych opcji.

Artykuł III.

PRAWA AUTORSKIE

5.1.  Klient przyjmuje do wiadomości, że w związku z tworzeniem Dzieła i samym Dziełem, jak również wszelkich powiązanych praw autorskich, korzystanie z praw autorskich przez Klienta jest uwarunkowane uzyskaniem pisemnej licencji od Wykonawcy, zwykle w formie zamówień na aktualnych warunkach wykonania, zapłaty Ceny za Dzieło w całości.

5.2.  Jednocześnie Zleceniodawca przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się, że wszelkie dane, informacje, obrazy lub inne treści przekazane Zleceniobiorcy nie naruszają praw autorskich osób trzecich lub są w inny sposób niezgodne ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa. Klient zobowiązuje się do zwolnienia Wykonawcy z odpowiedzialności za wszelkie zobowiązania, koszty, wydatki, szkody i straty (w tym wszelkie bezpośrednie, pośrednie lub wtórne straty, utracone zyski, utratę wartości firmy oraz wszelkie odsetki, grzywny oraz koszty i wydatki prawne i inne zawodowe) poniesione przez Wykonawcy lub powstały w wyniku naruszenia przez Klienta zobowiązania wynikającego z niniejszego punktu lub w związku z nim.

Artykuł IV.

ZAMÓWIENIE I WYKONANIE PROJEKTU

4.1.  POTWIERDZENIE ZAMÓWNIENIA

4.1.1.      Osoba fizyczna lub prawna, taka jak Zleceniodawca, która wyraża zainteresowanie wykonaniem dzieła przez Wykonawcę (praca rozumiana jest jako projekt architektoniczny wnętrza, w tym wyposażenia „wnętrza”; i/lub architektura na potrzeby budowy/przebudowy „architektury” domu, w szczególności zgodnie z art. projekt formularza zamówienia, który zawiera również projekt oferty cenowej na Dzieło. 

4.1.2.      Na podstawie złożonego przez klienta zamówienia i procedury zgodnie z pkt. 4.1.1. Wykonawca przygotowuje projekt wiążącego zamówienia (należy zwrócić uwagę, że za Zamówienie uważa się również ofertę cenową przygotowaną przez Wykonawcę), którego treść obejmuje głównie: dane Wykonawcy, dane identyfikacyjne zamawiającego, przedmiot wykonania dzieła w zakresie definicji i dalszego doprecyzowania nieruchomości, określenia zakresu i sposobu wykonania dzieła, terminów dostaw, ceny jednostkowej/wynikowej części/całości pracy (Cena za Pracę), wszelkich warunków specjalnych. Wszelkie załączniki do zamówienia będą stanowić część wiadomości e-mail.

4.1.3.      Jeżeli Klient zgadza się z warunkami określonymi przez Wykonawcę, Klient ma możliwość wiążącego potwierdzenia zamówienia tj. j. wyrazić zainteresowanie wykonaniem prac poprzez wysłanie maila potwierdzającego na adres Wykonawcy, z którego Wykonawca przesłał ofertę do Zamawiającego lub na ogólny adres e-mail wskazany w danych kontaktowych Wykonawcy (www.livingclub.eu/kontakt), na podstawie której Wykonawca wystawia Zamawiającemu fakturę, dokument podatkowy za pierwszą część Ceny za Dzieło zgodnie z pkt 4.2.1 lit. a) tych warunków umowy.

4.1.4.      Po zapłaceniu przez Zamawiającego pierwszej części Ceny za Dzieło, zamówienie uważa się za potwierdzone, wiążące i niezmienne, na podstawie którego powstaje stosunek umowny między Wykonawcą a Zamawiającym, chyba że Wykonawca i Zamawiający wyrażą na to zgodę inaczej na piśmie. Płacąc pierwszą część Ceny za Dzieło, Klient wyraża również bezwarunkową zgodę na warunki określone w Zamówieniu i Warunków Umowy. Do zawartej umowy mają zastosowanie przepisy regulujące rodzaj umowy nominalnej, umowa o dzieło.

4.1.5.      W związku z tym, że przedmiotem zamówienia jest wykonanie dzieła na zamówienie nie ma możliwości odstąpienia od umowy w terminie 14 dni zgodnie z pkt. § 7 ust. 6 ustawy nr. 102/2014 Dz.

4.2.  ZAPŁATA CENY DZIEŁA

4.2.1.      Na podstawie wiążącego potwierdzenia zamówienia Klient zobowiązuje się do zapłaty ceny za dzieło w następujący sposób:

a)   Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty pierwszej części Ceny za Dzieło w wysokości 50% całkowitej Ceny za Dzieło na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie wskazanym na dostarczonej fakturze zgodnie z pkt 4.1.3 Warunków Umowy,

b) druga część Ceny za Dzieło w wysokości 50% całkowitej Ceny za Dzieło płatna jest w dniu dostarczenia gotowego Dzieła – wersja pierwsza zgodnie z pkt 4.3.4 w związku z pkt 4.3.8 artykułu IV. Warunków Umowy, jeżeli WU lub Zamówienie nie stanowią inaczej, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na dostarczonej fakturze.

4.2.2.      Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za wady i braki, które zostały spowodowane przez użycie materiałów dostarczonych przez Zleceniodawcę i dla których nie mógł wykryć ich nieodpowiedniości, nawet przy zachowaniu wszelkiej profesjonalnej staranności, lub wskazał to Zleceniodawcy i ostatni nalegał na ich użycie.

4.2.3.      Zamówienie (umowa) staje się wiążącą i ważną po uiszczeniu zapłaty za pierwszą część Ceny za Dzieło. 

4.2.4.      Zapłacona pierwsza część Ceny za Dzieło nie podlega zwrotowi.

4.2.5.      Klient potwierdzając zamówienie wyraża zgodę na przesłanie faktury elektronicznej zgodnie z pkt § 71 ust. 1 litera b) Ustawa 222/2004 Dz. o podatku od towarów i usług drogą mailową na adres e-mail podany w zamówieniu. Faktura elektroniczna jest zwykłym dokumentem podatkowym w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.

4.3.  PRZEBIEG PRAC I CZAS DOSTARCZENIA DZIEŁA

4.3.1.      Na podstawie wpłaty pierwszej części Ceny za Dzieło Wykonawca nawiąże kontakt z Klientem w formie wideorozmowy online, alt. kontakt telefoniczny, podczas którego Zleceniodawca przedstawia Wykonawcy swój pomysł na realizację Dzieła, wprowadza wiążące wymagania dotyczące opracowania Dzieła, które zostaną napisane przez Wykonawcę jako podsumowanie zlecenia i przesłane Zleceniodawcy w formie pisemnej (e-mailem) do zatwierdzenia. Klient jest odpowiedzialny za dostarczenie Wykonawcy wystarczających, aktualnych, dokładnych i kompletnych informacji. Wykonawca zastrzega sobie prawo do rozpoczęcia Prac na podstawie otrzymania od Zamawiającego wymaganych dokumentów (np. inwentaryzacja szczegółowa; dla nowego budynku mieszkalnego, geodezyjne gruntu i terenu; dla remontu budynek mieszkalny – inwentaryzacja domu, statyka, projekt oświetlenia itp.).

4.3.2.      W przypadku, gdy wymaga tego sytuacja lub klient, Wykonawca na podstawie specjalnej, zwykle pisemnej umowy (minimum w zakresie przedmiotu, miejsca i terminu oględzin, opłata i zwrotu kosztów podróży) osobista inspekcja przestrzeni w samym miejscu budowy, w odniesieniu do której/w ramach której Dzieło będzie produkowane (koncentracja, dokumentacja itp.). 

4.3.3.      Po wyrażeniu przez Klienta zgody na wykonanie zadania w trybie zgodnie z pkt. 4.3.1. (lub 4.3.2.) Wykonawca rozpoczyna proces wykonania Dzieła. Za wstępny wskaźnik czasu przy obliczaniu czasu na wykonanie Dzieła uważa się dzień zatwierdzenia zlecenia. 

4.3.4.      Standardowy czas przygotowania (opracowania pierwszej wersji Dzieła, czyli pierwszego szkicu) wynosi 45 dni kalendarzowych, chyba że wiążące zamówienie lub specjalna pisemna umowa pomiędzy Wykonawcą a Klientem stanowi inaczej.Nie ma to wpływu na procedurę według pkt 4.3.6 i 4.3.7 WU.

4.3.5.      Klient zgadza się i nie sprzeciwia się, aby Dzieło zostało wyprodukowane/wykonane przez stronę trzecią, podwykonawcę ze strony Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca ponosi odpowiedzialność tak, jakby sam wykonał Pracę. Wykonawca jest uprawniony do korzystania wyłącznie z profesjonalnie wykwalifikowanych osób do wykonania Prac.

4.3.6.      Zleceniodawca zobowiązuje się do zapewnienia Wykonawcy, na jego żądanie, dodatkowych informacji  potrzebnych do stworzenia Dzieła w ciągu 5 dni od daty pisemnego lub telefonicznego żądania. Termin dostawy wydłuża się automatycznie o czas – od momentu wezwania Wykonawcy o dodatkowe informację przez Zamawiającego do jej prawidłowego świadczenia przez Zamawiającego, a także o czas obiektywnej niemożności wykonania Pracy na części Wykonawcy ze względu na tzw siła wyższa. W przypadku, gdy Zleceniodawca nie ustosunkuje się do złożonych propozycji (opracowanych na podstawie zadania i propozycji oznaczonych przez Wykonawcę) w terminie 30 dni, Dzieło uważa się za prawidłowo i terminowo wykonane i przekazane bez dalszego prawa Zleceniodawcy do dalszych modyfikacji i/lub zmian i/lub uzupełnień, chyba że Zamawiający i Wykonawca uzgodnią inaczej na piśmie.

4.3.7.      Jeżeli Wykonawca nie wywiąże się z obowiązku przygotowania i dostarczenia Dzieła (w zakresie tzw. pierwszej wersji) w uzgodnionym terminie (standardowo 45 dni kalendarzowych) i jednocześnie nie dostarczy Dzieła nawet w dodatkowym w okresie 25 dni roboczych Klient ma prawo do zniżki od Ceny za Dzieło w wysokości 10%. W przypadku, gdy Dzieło nie zostanie ukończone i przekazane nawet w ciągu 60 dni od daty opóźnienia w wykonaniu Dzieła, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy o dzieło.

4.3.8.      Podstawowy zakres Prac określany jest zgodnie z Zamówieniem oraz zgodnie z art. II. Warunków Umowy.

4.4.  PRZEKAZANIE DZIEŁA

4.4.1.      Wykonawca prześle wykonane Dzieło Zleceniodawcy na adres e-mail Zleceniodawcy w uzgodnionym terminie, jednocześnie zgodnie z warunkami WU.

4.4.2.      Ewentualne modyfikacje, zmiany, poprawki lub uwzględnienie zmian w dalszych krokach będą komunikowane przez Wykonawcę i Zamawiającego. Sposób i czas wprowadzanych zmian będzie zależał od indywidualnych uzgodnień między Wykonawcą i Zleceniodawcą, które muszą być potwierdzone na piśmie.

4.4.3.      Zamawiający po uzgodnieniu z Wykonawcą ma możliwość rozszerzenia pierwotnego zamówienia o następujące dodatkowe usługi/dodatki:

WNĘTRZA:

a)   lista wykorzystanych mebli, dodatków, materiałów itp.

b)  Spis wymiarów

c)   2D wykres kuchni

d)  plan układania płytek i kafelków

e)   dokumentacja do prac rozbiórkowych i budowlanych

f)   obróbka powierzchni ścian

g)   plan układania podług

h)  układ drzwi i plan rotacji 

i)    dokumentacja instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, klimatyzacyjnej, grzewczej i chłodniczej

j)   dokumentacja rysunkowa stolarki

ARCHITEKTURA:

k)  opracowanie studium architektonicznego w niezbędnym detalu do pozwolenia na budowę

l)    dokumentacja na realizację budowy – rozbudowa dokumentacji w zakresie na realizację budowy, szczegóły, protokoły konstrukcji itp. 

m)  projekt ogrodu – wygląd zewnętrzny budynku wraz z sytuacją, zagospodarowaniem terenu, elementami technicznymi, raportami

4.4.4.      Po ostatecznym zatwierdzeniu Dzieła przez Klienta lub spełnieniu warunków zgodnie z punktem 4.3.6 Dzieło uważa się za prawidłowo przekazane.

4.5.  UZGODNIENIA INDYWIDUALNE

4.5.1.      Zleceniodawca poprzez wiążące potwierdzenie Zamówienia wyraża zgodę Wykonawcy na wykorzystanie graficznych przedstawień Dzieła w celach prezentacyjnych i promocyjnych.

4.5.2.      Ustalenia zlecenia mają pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszych WU, chyba że postanowiono inaczej.

4.5.3.      Klient uprawniony jest do wysuwania przeciwko Wykonawcy roszczenia z tytułu odpowiedzialności za wady niezwłocznie po tym, jak miał możliwość dowiedzenia się o istnieniu wad. Wszelkie skargi będą przedmiotem procedury składania skarg zgodnie z tymi w WU.

4.5.4.      Wykonawca ma prawo odstąpić od umowy z dowolnej przyczyny lub bez podania przyczyny do chwili wysłania Dzieła.

Artykuł V.

Okres gwarancji i proces reklamacyjny, wyłączenie odpowiedzialności

5.1.  Wykonawca udziela standardowej (minimalnej) gwarancji na Pracę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5.2. W celu zgłoszenia roszczenia dotyczącego Dzieła wymagane jest dołączenie zamówienia oraz potwierdzenia zapłaty całej Ceny za Dzieło. Jeżeli Cena za Dzieło nie zostanie zapłacona, Wykonawca ma prawo odrzucić reklamację jako bezzasadną. 

5.3.  Jeżeli Dzieło ma wadę, którą można usunąć, Klient ma prawo do jej bezpłatnego, terminowego i prawidłowego usunięcia. Termin korekty określi Wykonawca, nie będzie on jednak dłuższy niż 30 dni kalendarzowych. Jeśli w grę wchodzą inne nieusuwalne wady, klient ma prawo do rozsądnej zniżki od Ceny za Dzieło.

5.4.  Przez realizację reklamacji rozumie się zakończenie procedury reklamacyjnej poprzez wydanie naprawionego Dzieła, uwzględnienie odpowiedniego rabatu z Ceny za Dzieło lub jego uzasadnione odrzucenie.

5.5.  Potwierdzając wiążące zamówienie Klient wyraża zgodę na to, że Dzieło (projekt) jako wirtualny projekt wnętrza nie jest standardową usługą projektowania wnętrz (wyposażenia w ramach określonych warunków technicznych, fizycznych i innych przestrzeni), gdyż jak również konsultacja pomysłów Klienta i jego specyficznych potrzeb w zakresie projektowania nie jest uważana za poradę, w obu przypadkach jest to rekomendacja, niewiążąca wizualna, wskazówka lub informacja.

Artykuł VI.

Alternatywne metody rozwiązywania sporów

6.1.  Klient ma prawo skontaktować się z Wykonawcą z prośbą o korektę, za pośrednictwem danych kontaktowych podanych we wstępie do tych WU, jeżeli nie jest m.in. zadowolony ze sposobu, w jaki Wykonawca załatwił jego potencjalne roszczenie lub jeśli uważa, że ​​Wykonawca naruszył jego prawa.

6.2.  Jeżeli Wykonawca odpowie negatywnie na to żądanie lub nie odpowie na nie w ciągu 30 dni od jego wysłania, Zleceniodawca jest uprawniony do złożenia propozycji wszczęcia alternatywnego rozstrzygania sporów do podmiotu zajmującego się alternatywnym rozstrzyganiem sporów (zwanego dalej „podmiotem ARS „). Zgodnie z ustawą nr. 391/2015 Sb., podmiotami ARS są organy i uprawnione osoby prawne zgodnie z art. § 3 ustawy nr. 391/2015 Dz.

6.3.  Klient może złożyć ofertę w sposób określony zgodnie z ust. § 12 ustawy nr. 391/2015 Dz. Lista podmiotów ARS znajduje się na stronie Ministerstwa Gospodarki Republiki Słowackiej www.mhsr.sk. Klient może również złożyć skargę za pośrednictwem platformy alternatywnego rozstrzygania sporów RSO, która jest dostępna online pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng= SK.

6.4.  Z alternatywnego sposobu rozwiązywania sporów może skorzystać wyłącznie konsument – ​​osoba fizyczna, która zawierając i realizując umowę konsumencką nie działa w zakresie swojej działalności gospodarczej, zatrudnienia lub zawodu. Alternatywne rozstrzyganie sporów dotyczy wyłącznie sporów wynikających lub związanych z umową konsumencką. Jednocześnie alternatywne rozstrzyganie sporów dotyczy wyłącznie umów zawieranych na odległość. Alternatywne rozstrzyganie sporów nie dotyczy sporów, w których wartość sporu nie przekracza kwoty 20 euro. Podmiot ARS może zażądać od konsumenta opłaty za rozpoczęcie alternatywnego rozstrzygania sporów, która nie może przekroczyć kwoty pięciu euro, w tym podatku od wartości dodanej.

Artykuł VII.

Ochrona prywatności

7.1.  Operator oświadcza, że ​​podjął odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia ochrony praw osób, których dane dotyczą, deklarując legalność przetwarzania danych osobowych. Operator opublikował ponadto wszystkie obowiązkowe informacje wymagane na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr. 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych przy przetwarzaniu danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, co uchyla dyrektywę 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – rozporządzenie RODO) oraz ustawę SR nr. 18/2018 Dz. o ochronie danych osobowych oraz o zmianie niektórych ustaw.

7.2.  Dane Klienta przetwarzane są na potrzeby własne Operatora, który określa cel, w jakim dane osobowe są zbierane, określa sposoby przetwarzania oraz odpowiada za ich właściwe przechowywanie, bezpieczeństwo i wykorzystanie.

7.3.  W określonych przypadkach Operator może również przetwarzać dane osobowe osób, których dane dotyczą, za pośrednictwem pośredników (podwykonawców w ramach realizacji Pracy i/lub świadczenia usługi), którzy są upoważnieni do przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 28 Rozporządzenia RODO. Pośrednicy przetwarzają dane osobowe osób, których dane dotyczą, w imieniu Operatora. Przetwarzanie danych osobowych przez pośrednika nie ma negatywnego wpływu na wykonywanie i stosowanie praw osoby, której dane dotyczą. Operator korzysta wyłącznie z pośredników zapewniających odpowiednie środki techniczne, organizacyjne i inne, aby przetwarzanie spełniało wymogi RODO oraz aby prawa osoby, której dane dotyczą, były w pełni chronione.

7.4.  Przy przetwarzaniu danych osobowych osób, których dane dotyczą, Operator korzysta z następujących kategorii pośredników: firmy dostarczające rozwiązania techniczne, utrzymanie i wsparcie systemów informatycznych wykorzystywanych przez Operatora – w szczególności usługi hostingowe; firmy świadczące usługi w zakresie zobowiązań księgowych i podatkowych; firmom podwykonawców w celu wykonania prac i/lub świadczenia usług zgodnie z umową.

7.5.  Serwis jest szyfrowany połączeniem SSL podczas każdego połączenia użytkownika i przesyłania jakichkolwiek danych, co uniemożliwia osobom trzecim dostęp do przesyłanych danych podczas ich transmisji w Internecie oraz zmianę tych danych przez osoby trzecie. Bazy Operatora zawierające dane osobowe są chronione przez szyfrowanie i niepubliczne dane dostępowe zgodnie z nowoczesnymi standardami technicznymi.

7.6.  Operator przetwarza dane, których bezwzględnie potrzebuje do CELÓW realizacji umowy i/lub świadczenia usługi na podstawie zamówienia, chodzi głównie o:

a)  przetwarzanie danych w celu przygotowania oferty cenowej, lub tworzenie i akceptacja zamówienia,

b) otrzymywanie i przetwarzanie danych osobowych poprzez utworzone zamówienie – elektronicznie, osobiście, telefonicznie lub pisemnie (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) – przetwarzanie niezbędne do realizacji niezbędnych środków zgodnie z wymaganiami Klienta jako osoba zainteresowana przed nawiązaniem stosunku umownego, negocjacjami przedumownymi),

c)   otrzymywania i przetwarzania danych osobowych w celu realizacji zamówienia w postaci wykonania dzieła przez Wykonawcę i/lub przez osobę trzecią jako podwykonawcę (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) – niezbędne do wykonanie przedmiotu umowy, którego stroną jest Zleceniodawca jako klient),

d)  dane osobowe przetwarzane w ramach realizacji umowy, a także w celu wzajemnej komunikacji.

7.7.  Przetwarzanie danych w celu uzyskania przez Klienta w przyszłości aktualnych informacji w postaci „Newslettera” polega na automatycznym wysyłaniu na adres e-mail Klienta materiałów informacyjnych i promocyjnych w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody na to przesyłanie. Serwis oferuje możliwość zarejestrowania adresu e-mail, jeśli zainteresowany wyrazi zainteresowanie terminowym informowaniem o nowościach i ofercie usług Wykonawcy. Odbieranie i przetwarzanie danych osobowych w tym celu odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 a) – na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu otrzymywania aktualnych wiadomości w formie poczty elektronicznej na podany adres e-mail. Zgodę można cofnąć w dowolnym momencie. Przetwarzanie danych osobowych w celu przesyłania aktualnych wiadomości marketingowych jest ograniczone przez okres 3 lat lub do odwołania zgody.

7.8.  W przypadku kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego Operator będzie przetwarzał wprowadzone dane osobowe zgodnie z art. 6 ust. 1 f) – prawnie uzasadnionym interesem jest pomoc klientom i zainteresowanym, udzielanie odpowiedzi na ewentualne pytania i zapytania, prośby lub reklamacje. Takiemu przetwarzaniu można w każdej chwili się sprzeciwić. Przetwarzane w ten sposób dane osobowe, gdyby było to konieczne w celu weryfikacji trafności kontaktu lub realizacji ewentualnego dalszego kontaktu z klientem/osobą, której dane dotyczą, mogą zostać przeniesione na poziom stosunku przedumownego lub umownego po przetwarzanie.

7.9.  Operator przetwarza następujące dane osobowe i inne: imię, nazwisko, adres stałego zamieszkania, numer telefonu, e-mail.

7.10.      Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 b) w ramach realizacji zobowiązań Operatora wobec Klienta i osób trzecich; oraz w celu wypełnienia obowiązków prawnych w zakresie podatków i rachunkowości, które wynikają z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. prowadzenie poszczególnych ksiąg rachunkowych (potwierdzonych zleceń i faktur zgodnie z ustawą o rachunkowości, dla przypadków wykazania spełnienia obowiązków podatkowych w zgodnie z ustawą podatkową o podatku dochodowym i od towarów i usług. Operator przy zachowaniu zasady minimalizacji przechowywania danych osobowych zgodnie z art. 5 ust. 1 e) Rozporządzenia RODO, dane po wygaśnięciu ustawowy okres przechowywania, lub usuwa przyczynę ich przechowywania (reklamacja, żądanie, wygaśnięcie zobowiązania itp.) (należy pamiętać, że mogą one być również anonimizowane w okresie przechowywania itp.).

7.11.      Operator nie publikuje uzyskanych i przetwarzanych danych.

7.12.      Operator nie realizuje transgranicznego przekazywania danych osobowych.

7.13.     Prawa i obowiązki Klienta lub osoby trzeciej jako osoby, której dane dotyczą:

7.14.      Klient zobowiązany jest do podania tylko pełnych i prawdziwych danych.

7.15.      Klient zobowiązuje się, że jeśli podaje dane osobowe osoby trzeciej (imię, nazwisko, numer telefonu), robi to tylko za jego zgodą i że osoba zainteresowana jest zaznajomiona z procedurami, prawami i obowiązkami wymienionymi na stronie internetowej.

7.16.      Klient jako osoba zainteresowana ma prawo do decydowania o postępowaniu z jego danymi osobowymi w określonym zakresie, przy czym może skorzystać z tego prawa z Operatorem za pośrednictwem danych kontaktowych wymienionych w WU.

7.17.      Prawa osoby zainteresowanej (uwaga dotyczy również Klienta):

a)  Prawo dostępu – prawo do żądania potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe osoby, której dane dotyczą (jeżeli tak, ich kopię można zażądać zgodnie z art. 15 Rozporządzenia RODO odpowiednio § 21 Ustawy; jednakże osoba żądająca może zostać poproszona o sprecyzowanie żądania, jeżeli będzie niezrozumiałe)zumiteľná),

b)  Prawo do sprostowania – prawo żądania sprostowania nieaktualnych/błędnych danych osobowych,

c)   Prawo do usunięcia – prawo do żądania usunięcia danych osobowych w przypadku cofnięcia zgody lub w przypadku braku podstawy prawnej przetwarzania lub w przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem lub w celu, w jakim przetwarzane dane osobowe przestały istnieć (uwaga: żądanie nie zostanie spełnione, jeżeli dane są niezbędne do udowodnienia, dochodzenia lub obrony roszczeń).

d)  Prawo do ograniczenia przetwarzania – prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach skorzystania z niektórych praw na podstawie niniejszego punktu,

e)  Prawo do przenoszenia – w przypadku przetwarzania na podstawie zgody lub w celu realizacji zawartej umowy (w tym negocjacji przedumownych, skorzystania z formularza kontaktowego), a jednocześnie realizowanego w sposób zautomatyzowany, osoba zainteresowany ma prawo do otrzymania swoich danych osobowych, które zostały uzyskane na jego temat w normalnym toku, w używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego,

f)   Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z wykonaniem zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania powierzonej władzy publicznej lub gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionych interesów lub uzasadnione interesy osoby trzeciej, osoba zainteresowana ma prawo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu. Jednocześnie osoba zainteresowana ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania w zakresie, w jakim jest to związane z takim marketingiem bezpośrednim,

g)  Prawo do wycofania zgody – w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, osoba zainteresowana ma prawo wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na już przeprowadzone przetwarzanie. Jeżeli w dowolnym momencie później uzna, że ​​jest zainteresowany ponownym otrzymywaniem ofert handlowych i marketingowych dotyczących produktów i usług, może w każdej chwili ponownie wyrazić cofniętą zgodę (lub wniesiony sprzeciw) poprzez dowolną formę kontaktu.

7.18.      Jeżeli Klient lub osoba trzecia uzna, że ​​przetwarzanie danych osobowych przez Operatora jest sprzeczne z Rozporządzeniem, lub z mocy prawa ma prawo wnieść skargę do jednego z właściwych organów nadzorczych, w szczególności w państwie członkowskim zwykłego pobytu, miejsca pracy lub w miejscu domniemanego naruszenia. Na terytorium Republiki Słowackiej organem nadzorczym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą: Hraničná 4826/12, 820 07 Bratysława, Republika Słowacka, strona internetowa: www.dataprotection.gov.sk, tel.: + 421 /2/ 3231 3220.

7.19.      Jeśli jesteś zainteresowany dodatkowymi informacjami na temat konkretnego okresu przechowywania danych osobowych, możesz skontaktować się z Operatorem za pośrednictwem danych kontaktowych podanych na stronie internetowej.

Artykuł VIII.

Postanowienia końcowe

8.1.  Zawiadomienia i raporty do Wykonawcy muszą być składane przede wszystkim na piśmie przez Klienta. Forma pisemna obejmuje również pocztę elektroniczną bez gwarantowanego podpisu elektronicznego (e-mail). W przypadku doręczenia pomiędzy kontrahentami przesyłką pocztową, przesyłkę uważa się również za doręczoną, jeżeli adresat odmówi jej przyjęcia, jeżeli adresat nie odbierze jej w ciągu 5 dni od jej złożenia u przewoźnika pocztowego gdy adresat nie został zastany pod adresem wskazanym w wiążącym zamówieniu lub w przypadku bezskutecznej próby doręczenia, jeżeli nie ma adresu doręczenia lub adresat nie przebywa pod adresem doręczenia. Strony umowy są uprawnione do zmiany adresu dostawy poprzez pisemne powiadomienie drugiej strony.

8.2.  Warunki handlowe są integralną częścią każdego Zamówienia i/lub oferty cenowej, która ma charakter umowy zawieranej pomiędzy Klientem a Wykonawcą.

8.3.  Regulamin staje się ważny i skuteczny z dniem opublikowania na stronie internetowej. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Regulaminu nie będą miały zastosowania do zamówień ze względu na ich skuteczność, jeśli nie jest to celowe i/lub prawnie możliwe.

8.4.  Organem nadzorczym jest: Słowacka Inspekcja Handlowa (SOI) Inspektorat SOI dla Regionu Bratysławskiego, z siedzibą Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratysława 27, Republika Słowacka; dział kontroli technicznej wyrobów i ochrony konsumentów oraz dział prawny, tel. nr: 02/ 58272 172, 02/58272 104, nr faksu: 02/ 58272 170, strona internetowa: www.soi.sk.